Şifa Ayetleri Oku! Şifa Ayetleri Nelerdir? Arapça Okunuşu ve Türkçe Meali

Şifa Ayetleri Oku! Şifa Ayetleri Nelerdir? Arapça Okunuşu ve Türkçe Meali
Yayınlama: 30.06.2021
693
A+
A-

Şifa ayetleri

Günümüzde pek çok sıkıntıyla karşı karşıya kalmakta ve en büyük gücü dualarda aramaktayız. Bunlardan bazıları şifa ayetleridir. Kuran-o kerimde  de geçen belli başlı şifa ayetleri mevcuttur.

Şifa ayetleri de tıbbi yöntemlerin yanında manevi güce önem verenler için oldukça merak edilenler arasında yer alıyor.

Hazreti Muhammed (s.a.v.) Allah’ın şifasını vermediği herhangi bir hastalık yaratmadığını biz değerli kullara bildirmiştir. Hastalıklar bu yüzden müminlerin günahlarına kefaret olacak olan musibetlerdir bundan ötürü her türlü hastalığa da şükretmek gerekmektedir.

Kuran-ı Kerim de geçen 2 şifa

Kur’ân-ı Kerim’in aslında başlı başına  kendisi bizzat şifâdır. Yinede Peygamber Efendimiz, iki şifâ vardır buyuruyor:

“Bunun biri baldır, diğeri Kur’ân-ı Kerim’dir.” (İbn Mâce, Tıp, 7), diye nasihatte bulunmuştur. Örnek verecek olursak Fatiha Sûresi’nin hem yılan ısırması gibi fiziki oluşacak musibetlere hem de bir insanın mecnun olması gibi psikolojik hastalıklara şifâ olduğu hadis-i şeriflerde rivayet edilir.

Şifa duaları

Cenab-ı Hak’kın eş-Şâfi ismi şifa anlamına gelmektedir. Bütün şifâlarda Allah’ın “Ya Şâfi” dediğimiz o isminden tecelli gelmektedir. Açıklayacak olursak başımıza gelebilecek bütün dertlerin devâsı, şifanın kaynağı  Yüce Rabbimiz’dir. Esas şifâyı da biz Cenabı Haktan bekleriz. Onun haricindekileri hep vasıta olarak biliriz.

Şifa ayetleri indirmemizin ya da okumanızın belli başlı sebepleri vardır. Bunlar:

Şifa duaları Allah’tan giderilmesi için hastalıklara şifa beklemek adına okunur. Cenabı hakk el açtırıp dua ettiriyorsa duanın kabul olmasına da ihtimal veriyor demektir. Sadece hastalık vs. zamanlarda değilde şükür niyetli ya da Allah’ı anmak adına dualarda ara sıra edilmelidir.

Şifa duası nasıl okunur ve kimler okuyabilir? 

Şifa bulmak için ister hasta olsun isterse de yakını farketmeksizin Yaradandan şifa dileyen herkesin şifa getireceğine tüm kalbiyle inanarak bu duaları okuması gerekmektedir.

Suya okunan her şifa duası adedince üflenerek içilebilirler.

Kuran da geçen Şifa Ayetleri Nelerdir?

Şifa ayetleri Kuran-ı Kerimin pek çok yerinde mevcuttur. Diyanette yer alan ve Kuran-i kerimde  geçen 6 şifa ayetinin Arapça ve Türkçe mealini sizler için derledim. Gelin hep birlikte inceleyelim.

1)Nahl Sûresi (69. Ayet)

“Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi), inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. (yetefekkerûne)”

Meali:”Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…” (en-Nahl, 69)

2)Tevbe Sûresi (14. Ayet)

“Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne (mu’minîn)”

Meali: “Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın!” (et-Tevbe, 14)

3)İsrâ Sûresi (82. Ayet)

“Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne (mu’minîn)”

Meali; “Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü’minler için şifâ ve rahmettir…” (el-İsrâ, 82)

4)Fussilet Sûresi, 44. Ayet

“Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun (şifâ’)”

Meali;” De ki: O, (Kur’ân) inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifâdır…” (Fussılet, 44)

5)Yunus Suresi – 57. Ayet: Yâ eyyuhâ-nnâsu kad câetkum mev’izatun min rabbikum ve şifâun limâ fî-ssudûri vehuden verahmetun lilmu/minîn(e)

Meali:Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi.

6)Şuarâ Sûresi, 80. Ayet

Okunuşu: “Ve izâ maridtu fe huve yeşfîni.”

Meali:“Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur.” (eş-Şuarâ, 80)

ŞİFA DUASI – HADİS-İ ŞERİF

Hz. Aişe’den rivayetle Hz. Peygamber (s.a.s.), hasta olan akrabalarının üzerine şifa bulmaları temennisiyle okuyarak sağ eliyle onları sıvazlar ve şifa bulmak için şöyle dua ederdi:

Arapçası: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Türkçe meali; Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Kuranda geçen 7 şifa ve koruma ayetleri vardır, onlarda şunlardır:

Bismillahirrahmanirrahim

1)Tevbe suresi 51. ayet

Kul len yusibena illa ma keteballahu lena, huve mevlana, ve alallahi fel yetevekkelil mu’minun.

Meali;De ki: “Allah’ın bizim için yazdığından başkası bize erişmez. O, bizim mevlamızdır. Öyleyse, mü’minler, yalnız Allah’a tevekkül etsinler.

 

2)Yunus suresi 107. ayet

Ve in yemseskallahu bidurrin fe la kaşife lehu illa hu, ve in yuridke bi hayrin fe la radde li fadlih, yusibu bihi men yeşau min ibadih, ve huvel gafurur rahim.

Meali;Eğer Allah, sana bir sıkıntı verirse onu Kendisinden başka giderebilecek yoktur. Eğer senin için bir hayır dilerse, O’nun fazlını geri çevirebilecek yoktur. O, onu kullarından dilediğine nasip eder. O, Çok Bağışlayıcı’dır, Rahmeti Kesintisiz’dir.

 

3)Ankebut suresi 60. ayet

Ve keeyyin min dabbetin la tahmilu rızkaha allahu yerzukuha ve iyyakum ve huves semiul alim.

Meali;Rızıklarını temin edemeyen nice dabbe vardır. Onlara da, size de Allah rızık verir. O, Her Şeyi Duyan’dır, Her Şeyi Bilen’dir.

 

4)Zümer suresi, 38. ayet

Ve le in seeltehum men halakas semavati vel arda le yekulunnallah, kul e fe raeytum ma ted’une min dunillahi in eradeniyallahu bi durrin hel hunne kaşifatu durrihi ev eradeni bi rahmetin hel hunne mumsikatu rahmetih, kul hasbiyallah, aleyhi yetevekkelul mutevekkılun.

Meali;Onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, “Elbette Allah.” Diyecekler. De ki: “O halde Allah’ın yanı sıra yöneldiğiniz ilahlar, eğer Allah bana bir sıkıntı vermek istese, o sıkıntıya engel olabilirler mi? Veya Allah bana bir rahmet dilese, buna engel olabilirler mi? De ki: “Allah bana yeter!” De ki: “Sığınıp güvenmek isteyenler, yalnızca O’na sığınıp güvensinler.”

 

5)Hud suresi 6. ayet Ve ma min dabbetin fil ardı illa alallahi rızkuha ve ya’lemu mustekarreha ve mustevdeaha, kullun fi kitabin mubin.

Meali;Yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın. O, onun karar kıldığı yeri ve geçici durduğu yeri bilir. Bunların tamamı apaçık bir Kitap’tadır.

 

6)Hud suresi 56. ayet

İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum, ma min dabbetin illa huve ahızun bi nasıyetiha, inne rabbi ala sıratın mustekim.

Meali;Ben, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah’a tevekkül ettim. Hiçbir canlı yoktur ki O’nun buyruğunda/kontrolünde olmasın. Kuşkusuz Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir.

 

7)Fatır suresi 2. ayet

İnneş şeytane lekum aduvvun fettehızuhu aduvva, innema yed’u hızbehu li yekunu min ashabis seir.

Meali;Kuşkusuz şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendisine uyanları alevli ateşin halkından olmaya çağırır.

Kuran-ı Kerim’de Geçen 7 Şifa Ayetinin Faziletleri i ise sizler için şöyle derledim:

  • Her türlü hastalığa maddi ya da manevi tedavi niyetiyle okunur
  • Dert ve sıkıntılara karşı okunur.
  • Zor bir işin üstesinden gelmek için okunur.
  • Dilek ve muradın gerçekleşmesi adına okunur.
  • Sınavların başarılması için okunur.
  • Yeni bir işe başlarken okunur.

 

Yasin suresi şifa ayetleri 
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın Adıyla

Yasin suresinin hurmetine dualarımızı kabul ve ihtiyaçlarımızı eda buyur. Ey Rabbil Alemin! Yasin suresinin faziletine bizi ateşten, kabir azabından ve sualin şerrinden koru. Ve peygamberlere selam olsun. Hamd Alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Lokman suresi şifa ayetleri;

Allah’tan hastalıklara şifa istemek için Lokman suresi 7 defa okunur.

Rukye suresi şifa ayetleri ise;

Bizleri maddi ve manevi birçok hastalık ve musibetten korumak için Allah Teâlâ’nın isim ve sıfatları ile birlikte ayetler de okunarak Allah’a şifa için dua edilir.

Allah Teala’nın ayetleri ile Arapça olarak okunan Rukye, şifanın yalnızca Allah’tan istendiği bir dua şeklidir. Rukye; mubah, haram ve şirk olarak 3 grupta ele alınır. Bunlardan mubah olan Rukye Allah Teâlâ’nın isim ve sıfatlarının Arapça olarak okunduğu Allah’tan şifa istendiği Rukye’dir.  Kuran-ı Kerim ile tedavi etmek anlamında olup birçok ayetlerin ve Allah’ın isim ve sıfatlarının okunduğu bir tedavi şekli olarak ilaç . Bu sureyi Kur’anı-ı Kerimden ayetler okuyup hasta olan kişiye hafif şekilde üfleyerek hastayı her türlü kötülük ve hastalıklardan korumak için okunur.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.