Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma hukuki bir işlem olarak evlilik bağının yasal yollarla sona ermesi işlemidir. Bunun için boşanma davası nasıl açılır? bilmeniz gerekir. Günümüzde özellikle çok daha yaygın görülen hukuki bir işlem olmak ile beraber evlilik kadar da eski bir işlemdir. Boşanma Antik çağlardan beri görülen bir olaydır. Asur, Babil, Mezopotamya uygarlıklarından bu yana görülen bir işlemdir. Antik hukuk sistemlerinde bile boşanma kurallara bağlanmış bir işlemdir.

Günümüzde Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Günümüzde boşanma davası nasıl açılır Örneğin Asur toplumunda bir kadın, kocasının görevlerini yerine getirmediği takdirde kocasından boşanabilir, koca evine getirdiği çeyizlik eşyalarını alabilirdi. Hatta savaşta kocasını kaybeden bir kadın iki yıl içerisinde boşanmış sayılırdı. Hatta bazı dinlerde, mezheplerde Katoliklikte olduğu gibi yasaktır.

Boşanma işlemi Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen bir işlemdir. Boşanma işleminin gerçekleşebilmesi bir takım şart ve önkoşullara bağlanmıştır. Öncelikle taraflar arasında geçerli olan bir evlilik bağının bulunması gerekir. Bunun dışında da Türk Medeni Kanunu’nda sayılan boşanma nedenlerinden en az herhangi birinin de gerçekleşmiş olması gerekir. Boşanma işlemi için yetkili aile mahkemesi hâkiminin vermiş olduğu boşanma kararı ile evli çiftler boşanmış olabilir.

Boşanmanın nedenleri de etkileri ve konuları açısından çeşitli şekillerde kategorize edilir. Genel ve özel boşanma sebepler, nispi ve mutlak boşanma sebepleri gibi ayrımlar vardır. Boşanma süreci genel olarak anlaşmalı boşanma davası ya da çekişmeli boşanma davası yollarıyla gerçekleşebilir.

Boşanma Davası
Boşanma Davası

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma, tarafların birbirleriyle kurmuş oldukları evlilik birliğinin hukuki olarak son bulmasıdır. Evli olan tarafların birlikte ya da evliliğe devam etmek isteyen tarafın mahkemeye Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen boşanma sebeplerinden herhangi birini veya birkaçını ileri sürerek dava açması işlemi boşanma davası işlemidir.

Türk Medeni Kanunu’nda Yer Alan Boşanma Sebepleri

Boşanma sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda genel ve özel sebepler diye iki ana başlık altında düzenlenmiştir.

Eşlerden birinin evlilik birliği devam ettiği sırada karşı cinsten biriyle bilerek ve isteyerek cinsi münasebette bulunmasıdır. Yani evlilik ve nişanlılık öncesi olan münasebetler zina boşanma sebebi olarak öne sürülemez. Taraflar birbirlerine nişanlandıkları andan itibaren sadakat yükümlülüğü altındadır. Zina Türk Medeni Kanunu’nda mutlak bir boşanma sebebi olarak öne sürülmüştür. Zina durumunun varlığı halinde evlilik birliği temelden sarsıldığı için özel bir boşanma sebebidir.

Türk Medeni Kanunu’nun 162/1’ göre taraflardan birinin karşı tarafça hayatına kast, onur kırıcı davranış ve pek kötü muamele durumlarında özel boşanma sebebidir. Eşlerden biri öbürünün hayatına kast yani öldürme girişimleri, vücut büyüklüğüne ve sağlığına her türlü saldırı şiddet eylemleri bu kapsamdadır. Eşlerden birinin karşı tarafın onurunu kırması, hakaret etmesi, küçük düşürmesi gibi davranışlar onur kırıcı davranışlardandır.

Boşanmanın Özel Nedenleri

Küçük düşürücü suçların işlenmesi, haysiyetsiz hayat sürme de boşanmanın özel sebeplerindendir. eşlerden biri toplum nezdinde küçük düşürücü hırsızlık, hileli iflas, dolandırıcılık, tecavüz gibi suçları işlemiş ise boşanmaya dayanak olabilecek yeterli bir sebeptir. Haysiyetsiz hayat sürmeye ise kumarbazlık, ayyaşlık ve iffetsiz kabul edilen jigololuk ve hayat kadınlığı gibi meslekleri icra etmek bu tür sebeplerdendir.

Terk de boşanmanın özel nedenlerindendir. Eşlerden biri haklı bir sebep olmadan aile konutunu tek etmesi halinde terke dayalı boşanma davası açılabilir. Taraflardan birinin dağlık raporuyla herhangi bir iyileşme durumu olmadığı hükmü yer aldığı zaman ortak yaşamayı imkânsız hale getirdiği durumlarda boşanma davası açılabilir.

anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır
anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır

Genel Sebeplerin Düzenlenmesi

Kanun koyucu boşanma işleminin özel sebepleri dışında yanında genel sebeplerini de düzenlemiştir. Daha önceden belirlenmesi mümkün dahi olmayan bir veya birden fazla olayın, evlilik birliğini temelinden sarsması halinde bu sebeplerle eşlerden biri veya iki tarafı da ortak hayata devam etmesi beklenemez ise boşanmanın genel sebeplerinden bahsedilebilir. Boşanma davası zina, hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk ya da akıl hastalığı sebeplerinden birine dayanılarak açılamıyor ise taraflardan herhangi birini evlilik birliğini devam ettiremeyecek hale gelmesi durumunda da genel boşanma sebeplerine dayanılarak dava açabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Anlaşmalı Boşanma ise Türk Medeni Kanunu’na göre eşlerin birlikte başvurmaları ya da karşı tarafın diğer tarafın açtığı davayı kabul etmesi anlaşmalı boşanma söz konusudur. Bu durumda evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. Evlilik de bir akittir, sözleşmedir. İki tarafın da bu sözleşmeyi bozma arzusu mevcuttur anlaşmalı boşanmada. Ancak hâkimin tarafları duruşma esnasında bizzat dinlemesi ve tarafların özgür iradelerini açıkladığına kanat getirmelidir. Hâkimin sadece tarafların vekillerini dinlemesi boşanmaya şart değildir.

Davalarda Boşanma protokolü

Anlaşmalı boşanma davası taraflar arasında boşanma protokolü hazırlanıp imzalanır. Bu protokolde boşanma işlemin, mali sonuçları, ortak çocuklar varsa çocukların durumu gibi düzenlemeler yer alır. Ancak sadece tarafların anlaşması yeterli değildir. Ayrıca boşanma davasına bakan hâkim de bu protokolü onaylamalıdır. Boşanma davasına bakan hâkim uygun görmediği konuları değiştirebilir. Anlaşmalı boşanma davası ile boşanabilmek için tarafların çiftlerin en az bir yıl evli kalmaları gereklidir.

Evlilik birliği iki tarafın ortak hayat kurmasına engel ve sorun teşkil ediyor ise pek çok sorunu beraberinde getirir. Tarafların evlilik birliğinden beklentilerinin farklı olması, kişisel farklılıkları, eşlerin ailelerinin evliliğe aşırı müdahaleleri olabilir. Ancak her olay boşanma işlemi için hâkim tarafından yeterli görülmeyebilir. Boşanmanın hâkim tarafından tarafların ve toplumun yararına olmasına şahitlerin beyanı doğrultusunda somut deliller varlığında eşler boşanabilir. Ancak burada davalı taraf itiraz edebilir. Davalı eş karşı taraftan daha az kusurlu veya kusursuz olması gerekir.

boşanma davası nasıl açılır avukatsız
boşanma davası nasıl açılır avukatsız

Boşanma Davası Hangi Mahkemelere Açılmalıdır?

Boşanma davaları aile mahkemelerine açılır. Ancak her yerdeki aile mahkemesinde boşanma davası açılamaz.  Bu aile mahkemesi konum olarak davacı eşin yerindeki, davalı eşin yerleşim terindeki aile mahkemesi ya da eşlerin boşanma öncesi en az 6 ay birlikte oturdukları yerdeki aile mahkemesi olabilir.

Boşanma Davası Süreci

Boşanma süresine kesin olarak karar verildikten sonra dava için gerekli dilekçeler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Boşanma dilekçesinde boşanmanın hukuki kabul gören dayanakları, boşanma davası esnasında talep edilen geçici veya sürekli tedbirler, boşanma davası sonunda talep edilenler dava dosyasında bulunmalıdır. Bu şartlar sağlandıktan sonra Aile Mahkemesi’ne ya da Aile Mahkemesi adına tevzi işlem yapan adli bürolara başvurulması yolu ile boşanma davası açılabilir. Eğer çiftler anlaşmalı boşanma sağlayacaklar ise taraflardan ikisi de başvuruda bulunmalı, hâkimin çifti duruşmada görmesi ve beyanlarını bizzat dinlemesi gerekir. Ancak boşanma davası anlaşmalı değil de çekişmeli ise davaya katılmanız zorunlu değildir. Gayet de avukatlar tarafları adına davaya katılabilir.

Boşanma Davası İçin Gerekli Evraklar

Tüm ayrıntılarıyla yazılmış bir boşanma dilekçesi olmazsa olmazdır. Eğer çekişmeli boşanma gibi bir durum söz konusu ise delil niteliği taşıyan her türlü belge de bulunması gereken önemli evraklar arasında yer alır. Eğer davayı bir avukat aracılığıyla açılacak ise avukatlar bu işlerde yardımcı olabilir.

Boşanma Davasında Avukat Zorunlu Mudur?

Boşanma davalarında avukat ile temsil zorunlu değildir. Ancak yargılama sürecinin sağlıklı yürümesi adına avukat ile temsil önerilir. Kesin sürelerin kaçılmaması, delilerin uygun bir biçimde mahkemeye bildirilmesi gibi diğer işlemlerin usulüne uygun bir şekilde yürüyebilmesi boşanma avukatıyla temsil tarafların yararına bir durumdur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir