Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Öncelikle Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? kavramı kanun koyucu tarafından boşanma sebebi olarak ayrı bir isim, bağımsız bir madde biçiminde düzenlememiştir. Anlaşmalı Boşanma Davası ‘evlilik birliğinin sarsılması’ olarak değerlendirdiği boşanma başlığının alt başlığı şeklinde düzenlemiştir. Kanun koyucu; en az bir yıl devam etmiş bir evlilikte eşlerden herhangi birinin açacağı dava diğerinin kabul etmesini ya da bir başka şekilde her iki eşin de beraber boşanma davası için başvuruda bulunmasını, evlilik birliğinin temelinde sarsılmış bir faraziyesi olarak görmesidir. Karı kocanın kendi aralarında anlaşarak boşanmayı düzenleyen hükmün Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi içerisinde düzenlemiş olmasının sebebi de budur. Bu sayede kanun koyucu anlaşmalı olarak (Anlaşmalı Boşanma Davası) boşanmayı evlilik birliğinin sarsılmasına dayandırmış oldu. Aynı zamanda kanun koyucu bu karine ile beraber tarafların irade beyanlarını hukuksal bir dayanağa bağlamış oldu.

Boşanmalarda Kusur Önemli Değildir

Hâkim, anlaşmalı boşanmalarda evlilik birliğinin temelinde sarsılmış olabilme durumunu, eşlerin kusurunu ve boşanma sebebini araştırmaz. Boşanma işlemini yapan hâkimin de bu konuları araştırma zorunluluğu yoktur. Evlilik birliğinin temelden sarsıldığı hususunda takdir yetkisi yoktur. Kanun koyucu anlaşmalı boşanma hususunda düzenlemesi ile tarafların boşanma yönünde bulunan iradelerini, belirli şekil şartlarını sağladığı takdirde evlilik birliğinin sarsılması ilkesini de destekler. Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması, taraf iradelerinin boşanma hususunda birleşmiş olması ve evlilik birliğinin temelden sarsıldığını kabul etmeleri gerekir.

Anlaşmalı Boşanmanın Koşulları

Anlaşmalı Boşanma işlemi Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi 3. fıkrasında düzenlenmiştir. En az bir yıl süren bir evlilikte eşlerin biri veya iki tarafın da boşanma davasını kabul etmesi halinde evlilik birliğinin temelden sarsıldığını gösterir. Çocukların olması halinde ise tarafların maddi ve manevi bütün şartları açıkça sıralanır ve hukuka uygun şekilde verilen karar sonucunda netlik kazanır. Bu değişikliklere eşler de kabul etmesi halinde boşalmaya hükmolunur.

Kanunda Birçok Boşanma Şekli Bulunur

Anlaşmalı boşanma işlemi tarafların iradelerini ön olanda tutmasına, karı kocanın önceden belirledikleri koşullarla basit ve hızlı bir biçimde evlilik birliğini sonlandırma imkânı tanımıştır. Ayrıca boşanma sırasında eşlerin mahremiyeti, gizli tutulan durumların başkaları tarafından bilinmeden evlilik birliğinin son bulmasına olanak sağlamıştır.  Anlaşmalı boşanma bu noktada bir tür arabulucu şekilde evlilik sonrası mali ve çocuklarla ilgili durumların her iki eşe de uygun ve kabul gördükleri şekilde kararlar alınmasında etkili olmuştur. Her iki taraf da özgür irade beyanlarını ortaya koymuş, hem de devletin güçsüz olan tarafı korumasına olanak sağlamıştır.

En Az 1 Yıl Evli Kalmak Önemlidir

Evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olma şartının da nedenleri vardır. Bir yıllık sürenin dolup dolmadığı hâkim tarafından re’sen denetlenip bir yıllık sürenin dolmaması halinde anlaşmalı boşanma hükmüne karar veremeyecektir. Kanun koyucu burada evliliği bitirme hususunda tarafların boşanma kararını sağlıklı bir biçimde gözden geçirmelerine, hem de aile birliğinin kısa sürede dağılmasını önlemek, tarafların birbirlerini daha iyi tanımalarına fırsat vermek amaçlı bir süre şartı koymuştur.

Eşlerin boşanma iradelerinin birbirleriyle uyumlu olması gerektedir Eşler, ortak tek bir dilekçeyle başvuracakları gibi iki farklı dilekçeyle ayrı ayrı da anlaşmalı boşanma talebinde bulunabilir. İçerik olarak bu dilekçeler birbirleriyle örtüşmelidir. Ancak burada eşlerden herhangi birinin açmış olduğu davada karşı taraf da dava dilekçesini veren tarafın öne sürdüğü taleplerin tümünü diğer taraf kabul etmek zorundadır. Çekişmeli geçen boşanma davalarında eğer taraflar sonradan anlaşmalı boşanmaya karar verirse, bu anlaşmayı açıklayan bir yazılı beyanı mahkemeye sunması halinde anlaşmalı olarak boşanma işleminin gerçekleşmesi de mümkündür.

Boşanma Esnasında İradeli Açıklama Şarttır

Kanunda anlaşmalı boşanma için açıkça belirttiği gibi tarafların hâkim huzurunda boşanma iradelerini özgürce açıklamaları gereklidir. Hâkim eğer tarafların iradelerinin herhangi bir neden veya nedenlerle fesada uğradığını tespit ettiği zaman boşanma talebini reddetmek zorundadır. Boşanma, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğu için boşanma avukatının tarafların yerine geçerek boşanma iradelerini açıklaması mümkün değildir.

Hâkim, tarafların hâkime sunmuş oldukları anlaşma şartlarında maddi manevi tazminat, nafaka, çocukların velayeti gibi konularda tarafların sunduğu şartları uygun görmelidir. Hâkim eğer bu şartları uygun bulmaz ise bu şartlarda değişikliğe gidebilir. Ancak anlaşmalı boşanma işlemi hâkimin bu sunduğu değişiklikleri her ki tarafın da kabul ettiği durumlarda anlaşmalı boşanma işlemi gerçekleşir. Aksi durumda boşanma davası çok kolay bir şekilde çekişmeli boşanma davasına döner.

Anlaşmalı Boşanma Süreci

Çiftler anlaşmalı boşanma kararını ortaklaşa almalıdır. Ya da bir taraf diğer tarafın öne sürdüğü talepleri kabul etmelidir. Ardından bir boşanma protokolü hazırlanır. Bu protokolde velayet, nafaka, tazminat, ev eşyalarının, evlilik süresince edinilen malların paylaşımı hususunda konular belirlenir. Burada herhangi bir avukattan yardım alınabileceği gibi çiftler kendi aralarında da usulüne uygun hazırlayabilir. Ancak hukuki işlemleri bilen ve hukuki süreci yakından takip edebilecek bir uzmanın yani avukatın olması süreci daha kolaylaştıracaktır. Boşanma protokolü taraflarca imzalandıktan sonra dava dilekçesi hazırlanır. Bu dilekçe hazırlandıktan sonra ivedi olarak taraflar duruşma talebinde bulunur.

 Anlaşmalı Boşanmalar Daha Kolaydır

Taraflar anlaşmalı boşanmak için duruşma günü mahkemeye giderler. Ancak burada taraflardan biri imzasını reddedebilir, hâkim ortada fesat durumu tespit edilebilir. Boşanma davası çekişmeli bir yargı sürecine girebilir. Ancak tüm bunlar olmaz ise mahkemece anlaşmalı boşanmalarını tarafların uygun görür ise mahkeme anlaşmalı boşanmaya karar verip gerekçeli kararlar yazdırır. Gerekçeli kararlar tebliğ alınır. Tarafların temyizden feragat etmelerinin ardından karar kesinleşir. İlgili nüfus müdürlüğüne karar gönderilir ve taraflar rahatça kimliklerini değiştirebilir. Ancak bu süreç her zaman böyle gerçekleşmeyebilir.  Genel taslak bu yönde olsa da süreç farklı işlediği durumlar da mevcuttur.

Anlaşmalı Boşanma Süreciyle İlgili Diğer Durumlar

Anlaşmalı Boşanma sürecinde kanunda öngörülen sürelere ve şartlara uygun olmalıdır. Örneğin evlilik birliği 1 yıldan az süren evliliklerde taraflar anlaşmalı boşanma talebi öne süremez. Ayrıca hazırladıkları protokol hukukun genel ilkelerine ve kanunlara, aykırı olamaz. Gerçekleşmesi de mümkün talepler olmalıdır.  Örneğin geliri 2500 TL olan birey karşı tarafa 3000 TL nafaka veremez. Ya da ev eşyaları örneğinde olduğu gibi çiftler bütün ev eşyalarını paylaştıklarını mahkemece beyan etmelidir. Örneğin nafaka konusu da dikkat edilmesi gereken bir husustur. Hâkim anlaşmalı boşanma sırasında eşler birbirinden nafaka talep etmiyorsa nafaka bağlamaz. Ayrıca nafakanın miktarı hâkim tarafından azaltılıp çoğaltılabilir.

 Çocuklarda Hukuka Uygun Kararlar Alınır

Müşterek çocuklarla ilgili eşler arasındaki hükümler de net olmalıdır ve hukuka aykırı olmamalıdır. Örneğin 10 yaşına kadar bebek annede, 10 yaşından sonra velayet babaya verilecek gibi bir durum söz konusu olamaz. Ya da altı aylık anne sütü ile beslenen bebeğin babaya verilmesini öngören boşanma protokolünde yer alamaz.

Taraflar kendi aralarında herhangi maddi manevi tazminat belirlememişse anlaşmalı boşanma esnasında hâkim taraflar hakkında tazminat kararı veremez. Ve yine tazminat durumu dava dosyasında belirlenmiş ise hâkim bu rakamı çok bulabilir ve daha az makul bir miktara karar verebilir. Ancak anlaşmalı boşanma protokolü miktarının üzerine çıkamaz.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir